Algemene voorwaarden van matrashoeskopen.nl

Door de door u gekozen artikelen bij de Fabriekswinkel te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u binnen 14 dagen matrashoeskopen.nl hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de matrashoeskopen.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan matrashoeskopen.nl gemeld worden.

Matrashoeskopen.nl geeft géén geld terug op actie/showroom artikelen of op matrassen/matrashoezen op maat. Matrassen/schuimrubber op maat dienen volledig voldaan te worden op de dag van bestelling.

Na ontvangst van uw matras geven wij de 30 dagen omruil garantie, u bent verplicht een matras kern op de zelfde kern dikte te bestellen. U houd uw hoes en wij ruilen de huidige kern om voor een nieuwe kern die beter bij u past dit i.v.m. hygiëne. Na de 30 dagen vervalt uw omruilgarantie. Bent u na de 30 dagen toch niet tevreden met uw aankoop en wilt u toch een ander matras kunnen wij dit voor een meer prijs N.O.T.K . matrashoeskopen.nl neemt uitsluitend producten terug die in de originele verpakking zitten, onbeslapen en onbeschadigd zijn. Bed textiel zoals; kussens, dekbedden, molton, hoeslaken, dekbedovertrekken etc.. neemt matrashoeskopen.nl i.v.m. hygiëne niet terug.

Matrashoezen kunnen uitsluitend worden geruild in het geval dat u de verkeerde maat heeft besteld. Beslapen matrashoezen nemen wij NIET terug en geven hier GEEN geld op terug.

5 jaar garantie

De matrassen / matrashoezen en individueel en handmatig gefabriceerd. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige kwaliteit garanderen. Door deze werkwijze kunnen minimale verschillen ontstaan. Voor onze matrassen geldt een garantie van 5 jaar (polyether 3 jaar). De aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de consument heeft omtrent garantie en conformiteit (garantiebepalingen). matrashoeskopen.nl heeft 1 jaar garantie op de rits van de matrashoezen, verdere garantie is uitgesloten.

Het geleverde product moet die eigenschappen hebben die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie, respectievelijke vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

M matrashoeskopen.nl verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting de klant garantie op het geleverde product, voor zover het betreft gebreken waarvan matrashoeskopen.nl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem.

*) Tot een jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen na bepaling volledig voor rekening voor de Fabriekswinkel.
*) Een jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de Fabriekswinkel.
*) Na twee jaar tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de Fabriekswinkel.

De klant heeft geen recht op vervanging voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de Fabriekswinkel kwijt zou zijn geweest als de klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

*) De datum van indiening van de klacht door de klant is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
*) Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met bestemming corresponderend gebruik van geleverde producten.
*) De klant is verplicht zich als een goede afnemer te gedragen, waaronder wordt verstaan dat het product goed en voldoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
*) Afwijkingen aan het geleverde product betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijk, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding bespreken of uitsluiten.

Extra

De Fabriekswinkel geeft volledig garantie op draadbreuk van de interieurs in boxsprings. Motoren van lattenbodems en boxsprings 2 jaar garantie.

De volgende bepalingen zijn hierbij van belang.

De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering. De aankoopnota dient als garantiebewijs. Gedurende de garantieperiode vindt er afschrijving plaats op basis van gebruik 20% per jaar. De periode van 5 jaar is van toepassing op alle onderdelen van de geleverde producten. De garantie is van toepassing op alle fabricage- en materiaalfouten. De garantie geldt voor natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 2 cm) veroorzaken. Wanneer er kuil vorming ontstaat komt een van onze speciallisten kijken naar het matras en de eventuele oorzaak vast stellen. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie houdt in dat een artikel dat, materiaal- en/ of constructiefouten vertoont, naar keuze van matrashoeskopen.nl gratis wordt gerepareerd of vervangen. Een aldus vervangen artikel wordt weer eigendom van matrashoeskopen.nl. De klant moet uiterlijk binnen 8 weken na het constateren van een gebrek aan het artikel, beroep doen op de garantie, bij gebreke waarvan de garantie vervalt. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als normaal gebruik’ kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. Of zonder toestemming van matrashoeskopen.nl enig (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. Op producten die niet rechtstreeks bij matrashoeskopen.nl zijn gekocht kunnen wij geen garantie bieden, met name omdat wij bij deze producten niet kunnen nagaan of deze conform onze voorschriften zijn opgeslagen en vervoerd en of u juist en volledig bent geïnformeerd over de eigenschappen en het gebruik van het product. Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen met minder dan twee centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20% vallen niet onder de garantie. Indien matrashoeskopen.nl onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten repareren of het desbetreffende artikel heeft vervangen, is zij verzaken van haar verplichtingen jegens de klant volledig gekweten. De klant kan op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten geen ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de klant niet kan worden verwacht dat de overeenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de klant geen recht op schadevergoeding. Direct nadat u uw ophaal- of omruil opdracht aan ons heeft verzonden, ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres onze schriftelijke bevestiging. Mocht deze bevestiging u niet onmiddellijk bereiken maak hiervan dan ter stond melding. Indien producten worden gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode, wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Een garantieclaim wordt in behandeling genomen zodra het volledig ingevulde garantieformulier ons heeft bereikt. Dit formulier vindt u op de website onder klantenservice. Direct nadat u het garantieformulier aan ons heeft verzonden, ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een schriftelijke bevestiging. Mocht deze bevestiging u niet onmiddellijk bereiken maak hiervan dan ter stond melding.

ANNULERINGEN
De levering van het product dient 14 werkdagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Uitzondering hierop zijn de boxsprings, deze dienen binnen 60 dagen na bestelling bezorgd te worden. (Doorgaans is de levertijd 7 tot 10 werkdagen bij matrassen en 2 á 3 weken van boxsprings.) Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als matrashoeskopen.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen of als het een speciaal gemaakt maat is. Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan matrashoeskopen.nl kenbaar te worden gemaakt. In de annulering dient u, uw naam met het ordernummer tezamen met uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan matrashoeskopen.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.

ZICHTTERMIJN / AFKOELINGSPERIODE

Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met matrashoeskopen.nl te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. U kunt de goederen ook weer door ons laten ophalen. Doordat een groot gedeelte van onze transportkosten is doorberekend in de verkoopprijs, berekenen wij voor het ophalen van de goederen € 0,59 per kilometer, dit is berekend vanaf het ophaal adres tot ons magazijn in Zwanenburg. De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met De matrashoeskopen.nl heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.

· De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt (hygiënische redenen) en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.

· matrashoeskopen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door matrashoeskopen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal fabriekswinkel.nl u hiervan schriftelijk in kennis stellen. matrashoeskopen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

· Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik.

· N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode. (bv een matras die te hard of te zacht is of een dekbed dat te koud of te warm is).

———————————————————————————————–

Matrashoeskopen.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u via deze link een verzoek indienen voor het verwijderen van deze informatie.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Matrashoeskopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Matrashoeskopen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Matrashoeskopen.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Matrashoeskopen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
Matrashoeskopen.nl al uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar.

DELEN MET ANDEREN
Matrashoeskopen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matrashoeskopen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
De Fabriekswinkel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Fabriekswinkel gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een compleet overzicht van alle cookies die wij verzamelen of om uw voorkeur te wijzigen, klik hier. Meer informatie en een uitgebreide toelichting over cookies kunt u lezen op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt via deze link een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Fabriekswinkel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De Fabriekswinkel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

BEVEILIGING
Matrashoeskopen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@matrashoeskopen.nl Matrashoeskopen.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.